VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
SPOLOČNOSTI Profinancie.sk, s.r.o.

(ďalej aj len „OP“)

Obchodná spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o., so sídlom: Karpatské námestie 10A 831 06 Bratislava, IČO: 47 862 238, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100117/B, je oprávnená vykonávať činnosti zapísané v Obchodnom registri SR vrátane vykonávania činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia (ďalej aj len „spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o.“).

Článok I.

Výklad pojmov

 1. Používateľ je osoba, ktorá vo svojom mene alebo v mene právnickej osoby, ktorú zastupuje, otvorí webovú stránku Spoločnosti a ktorá následne prejaví alebo neprejaví záujem o sprostredkovanie finančnej služby (ďalej aj len „používateľ“).
 2. Potenciálny klient je osoba, ktorej bola predložená ponuka alebo výzva na účely poskytovania finančného sprostredkovania spoločnosťouProfinancie.sk, s.r.o., vrátane osoby, ktorá o finančné sprostredkovanie prejavila preukázateľný záujem (ďalej aj len „potencionálny používateľ“).
 3. Klient je osoba, ktorej je spoločnosťou Profinancie.sk, s.r.o. poskytované finančné sprostredkovanie (ďalej aj len “klient”).
 4. Poisťovateľom sa rozumie právnická osoba, ktorá je držiteľom príslušnej licencie na poisťovanie (ďalej len „poisťovňa“).
 5. Webová doména slúži na porovnanie ponúk poistenia na základe klientom zadaných údajov a na uzatvorenie poistenia online (ďalej aj len “doména”).
 6. Poistná kalkulačka je porovnanie ponúk poisťovní na portáli a realizuje sa prostredníctvom softwarovej aplikácie (ďalej len „poistná kalkulačka“).
 7. Formulár dojednania - poskytnutie údajov potrebných pre objednávku návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré vypĺňa klient na stránkach portálu na to určených (ďalej len „formulár dojednania“).
 8. Návrh poistnej zmluvy - objednávka poistenia prijatá sprostredkovateľom, ktorá je podkladom pre zaslanie návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh poistnej zmluvy“). Návrh poistnej zmluvy môže zasielať klient poisťovni alebo poisťovňa klientovi.
 9. Zmluva o poskytnutí finančnej služby je zmluva medzi klientom a finančnou inštitúciou, na základe ktorej finančná inštitúcia poskytuje klientovi finančnú službu, najmä poistná zmluva (ďalej aj len “zmluva o poskytnutí finančnej služby” alebo „poistná zmluva“).
 10. Produkt finančných inštitúcií je konkrétna finančná služba poskytovaná Finančnou inštitúciou na základe príslušnej zmluvy o poskytnutí finančnej služby (ďalej aj len “produkt”).
 11. Finančná inštitúcia je finančná inštitúcia v zmysle § 4 písm. b) zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, s ktorou má spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. uzatvorenú zmluvu, na základe ktorej vykonáva finančné sprostredkovanie, predovšetkým poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka poisťovne z iného členského štátu, zahraničná poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky (ďalej aj len “Finančná inštitúcia”).
 12. Webová stránka spoločnosti je www.profinancie.sk (ďalej aj len „webová stránka“ alebo „webová stránka spoločnosti“).
 13. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej je klientovi poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy, ak je služba poskytovaná sprostredkovateľom alebo treťou osobou na základe ich dohody (ďalej aj len „doplnková zmluva“).

Článok II.

Rozsah aplikácie Obchodných podmienok, iných dojednaní a príslušných právnych predpisov

 1. Na používanie webovej stránky spoločnosti, vrátane akejkoľvek on-line aplikácie, ako aj na akýkoľvek zmluvný vzťah, ktorý môže vzniknúť medzi používateľom ako budúcim potenciálnym klientom alebo klientom a spoločnosťouProfinancie.sk, s.r.o. pri poskytovaní finančného sprostredkovania sa vzťahujú tieto OP ako aj príslušné právne predpisy. Prihlásením sa na webovú stránku spoločnosti vyjadruje používateľ svoj súhlas s týmito OP. Ak Používateľ s týmito OP nesúhlasí je povinný webovú stránku spoločnosti bezodkladne opustiť.
 2. Sprostredkovanie a uzatvorenie zmluvy o poskytnutí finančnej služby sa riadni týmito OP, inými podmienkami osobitne písomne dojednanými medzi potenciálnym klientom alebo klientom a Spoločnosťou, ustanoveniami zákona o finančnom sprostredkovaní a poradenstve, ustanoveniami zákona č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane OÚ“) a ustanoveniami ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a príslušných právnych predpisov práva Európskej únie. Zmluva o poskytnutí finančnej služby sa ďalej riadi aj obchodnými, prípadne poistnými a inými podmienkami Finančnej inštitúcie, s ktorou má potenciálny klient alebo klient záujem Zmluvu o poskytnutí finančnej služby uzavrieť alebo s ktorou ju uzavrel.
 3. Ak to ustanovenie týchto OP svojou povahou vyslovene nevylučuje, všetky ustanovenia týkajúce sa klienta sa v plnom rozsahu alebo primerane podľa ich povahy vzťahujú aj na používateľa a potenciálneho klienta, a naopak.
 4. Návrh poistnej zmluvy sa stáva poistnou zmluvou podľa poistných podmienok jednotlivých poisťovní, obvykle nasledovnými spôsobmi:
  1. zaplatením prvého poistného, ak je navrhovateľom poisťovňa
  2. potvrdením návrhu poistnej zmluvy, ak je navrhovateľom klient.
 5. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy. V prípade, že sprostredkovateľ a klient uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchýlne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia danej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
 6. Zobrazená cena za poistný produkt (ďalej len „poistné“) na akomkoľvek portáli elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o., je konečná a v zmysle ustanovení § 28 až § 42 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“) nezahŕňa daň z pridanej hodnoty. Klient uhrádza sprostredkovateľovi a jeho zmluvným partnerom (poisťovniam) inú odplatu za služby len ak je to výslovne uvedené v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve.
 7. V prípade, ak spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo v týchto obchodných podmienkach, môže si klient uplatniť svoje právo voči spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. prostredníctvom príslušného súdu.

Článok III.

Spôsob dojednania a uzatvorenia poistnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu si klient objednáva formou vyplneného a odoslaného formulára na portáli spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. (ďalej len „objednávka“).
 2. Portál poskytuje klientovi dojednanie návrhu poistnej zmluvy na diaľku. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. alebo poisťovňa doručí klientovi návrh poistnej zmluvy alebo poistnú zmluvu vrátane všetkých ostatných zmluvných dokumentov (ďalej len „dokumenty“) elektronicky vo formáte pdf. V niektorých prípadoch môžu byť dokumenty skomprimované do formátu .zip alebo .rar.
 3. Následne po odoslaní objednávky sa klientovi na portáli zobrazí potvrdenie o prijatí objednávky a zaslaní návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy (ďalej len „potvrdenie o prijatí objednávky“). Zároveň klient dostane na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému sprostredkovateľa (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu klienta môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
 4. V prípade, že sa klientovi po vykonaní objednávky nezobrazí potvrdenie o prijatí objednávky, má sa za to, že objednávka prijatá nebola. Ak sa potvrdenie zobrazí, ale klient nedostane potvrdzujúci email, je potrebné bezodkladne kontaktovať spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. telefonicky alebo mailom, za účelom potvrdenia objednávky.
 5. Potvrdenie doručenia objednávky a návrh na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistná zmluva obsahujú informáciu o poisťovateľovi, názve a špecifikácii poistného produktu, údaje o výške a splatnosti poistného, údaje o spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o., prípadne iné nevyhnutné údaje.
 6. Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva dojednaná na diaľku nadobúda obvykle platnosť uhradením poistného klientom v prospech účtu vybranej poisťovne. Ak poistné nie je zaplatené do dňa stanoveného návrhom poistnej zmluvy, poistnou zmluvou alebo poistnými podmienkami poisťovne, návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva nenadobudla platnosť. Návrh poistnej zmluvy alebo poistná zmluva môže nadobudnúť aj okamžitú platnosť v prípade, že je tak stanovené v poistných podmienkach poisťovne.
 7. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky klienta o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných a iných podmienok.

Článok IV.

Práva a povinnosti spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o.

 1. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. je povinná dodržiavať všetky povinnosti stanovené platným právnym poriadkom SR a Európskej únie, najmä zákonom o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, zákonom o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku, zákonom o poisťovníctve, zákonom o ochrane osobných údajov a Občianskym zákonníkom.
 2. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. je povinná zabezpečiť v maximálnej možnej miere aktuálnosť ponúk poistenia uvedených na portáli. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. nezodpovedá za neaktuálne ponuky z dôvodu nedodania informácií zo strany Finančných inštitúcii.
 3. V prípade, že sa ponuka uvedená na portáli spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. stala neaktuálnou a klient odoslal objednávku poistenia prostredníctvom portálu, spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. a Finančná inštitúcia si vyhradzujú právo o tejto skutočnosti klienta informovať a žiadať prijatie aktualizovanej ponuky. Ak klient nebude s aktualizovanou ponukou súhlasiť, objednávka poistenia bude považovaná za neplatnú, a spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. je povinná ponúknuť klientovi možnosť odstúpiť od zmluvy o finančných službách (ďalej len „storno objednávky“). Odstúpiť od zmluvy o finančných službách alebo stornovať objednávku môže klient doručením e-mailom alebo písomne na adresu sídla spoločnosti Profinancie.sk (v prípade odstúpenia od zmluvy, klient tak môže urobiť iba písomne).
 4. V prípade, ak klient už uhradil poistné alebo jeho časť, Finančná inštitúcia má povinnosť vrátiť klientovi už uhradenú výšku poistného alebo jeho časť v zmysle svojich poistných podmienok.

Článok V.

Práva a povinnosti klienta

 1. Klient má právo byť spoločnosťou Profinancie.sk, s.r.o. oboznámený s príslušnými informáciami podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a zákona o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku.
 2. Klient má právo v zmysle zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve požiadať spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. o oznámenie výšky provízie za ním objednaný poistný produkt.
 3. Klient je povinný uvádzať v poistnej kalkulačke a vo formulári dojednania poistenia úplné, presné a pravdivé údaje, a to predovšetkým:
  1. všetky údaje týkajúce sa osoby poistníka, príp. držiteľa alebo vlastníka predmetu poistenia a predmetu poistenia (vozidla, zodpovednosti, nehnuteľnosti alebo hnuteľného majetku),
  2. všetky údaje týkajúce sa priebehu predchádzajúceho poistenia daného predmetu poistenia,
  3. všetky údaje týkajúce sa zabezpečenia predmetu poistenia bezpečnostnými systémami proti odcudzeniu, vlámaniu, poškodeniu a pod.
 4. Ak klient pri vypĺňaní údajov v poistnej kalkulačke alebo vo formulári dojednania poistenia uvedie nesprávne alebo neúplné údaje, príp. zamlčí niektorú skutočnosť týkajúcu sa navrhované poistenia, nesie všetku právnu a finančnú zodpovednosť škody, ktorá týmto konaním vznikne spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. a/alebo Finančnej inštitúcii. Klient zároveň prehlasuje, že informácie a údaje vrátane osobných údajov, ktoré uviedol na portáli s úmyslom a cieľom uzatvoriť poistnú zmluvu alebo iný produkt sú úplné, presné, pravdivé a jednoznačné, a že vyššie uvedený predmet poistenia nie je používaný na iné účely, ako je účel uvedený klientom v návrhu na uzavretie poistnej zmluvy.
 5. Klient je povinný v súčinnosti so spolupracovníkom spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. vykonať obhliadku predmetu poistenia (ďalej len „obhliadka“), ak si to vyžaduje daný poistný produkt. V takýchto prípadoch v zmysle poistných podmienok príslušnej Finančnej inštitúcie návrh zmluvy o poskytnutí finančnej služby alebo zmluvy o poskytnutí finančnej služby nie sú účinné do vykonania obhliadky.

Článok VI.

Práva a povinnosti spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. ako prevádzkovateľa portálu (ďalej aj len „prevádzkovateľ“)

 1. Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok portálu (ďalej len „stránky“) je spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva k jednotlivým internetovým stránkam portálu, k ich obsahu, spôsobu vizuálneho zobrazenia stránok, k informáciám a materiálom na nich uvedených, ako aj k ich logickému a grafickému spôsobu usporiadania, sú majetkom prevádzkovateľa.
 2. Komplexný obsah stránok vrátane textov, webového dizajnu, grafického usporiadania a štruktúry stránok, ako aj obsah a štruktúra servisných e-mailov zasielaných klientom prevádzkovateľom, sú chránené autorským právom. Všetky logá použité na stránkach sú registrované príslušnými subjektmi.
 3. Obsah stránok je možné využívať výhradne pre osobné a nekomerčné účely. Stránky ani ich obsah nie je možné využívať na zjednávanie poistenia iným subjektom podnikajúcim podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, v opačnom prípade to bude považované za poškodzovanie prevádzkovateľa, ktorý sa v takom prípade bude domáhať svojich práv všetkými dostupnými prostriedkami.
 4. Obsah či akákoľvek časť stránok, vrátane zdrojového kódu stránok vo formátoch HTML a JavaScript nesmie byť uchovávaná, modifikovaná ani šírená bez výslovného a písomného súhlasu prevádzkovateľa. Rovnako tak nesmie byť žiadnym spôsobom skopírovaná za účelom jej sprístupnenia verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv. Výnimkou je návrh sadzieb pre klienta spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. a obsah jeho klientskej schránky.
 5. Informácie na stránkach prevádzkovateľa môžu byť sčasti prevzaté od poisťovateľov a ďalších tretích strán a tieto tretie strany preto nesú primárnu zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť a technickú presnosť.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upravovať a meniť stránky a informácie na nich uvedené bez predchádzajúceho upozornenia.
 7. Kliknutím na logá a internetové adresy jednotlivých Finančných inštitúcii či iných partnerov uvedených na portáli prevádzkovateľa, je možné stránky tohto portálu opustiť. Stránky iných subjektov nie sú stránkami prevádzkovateľa, a prevádzkovateľ preto nezodpovedá za ich obsah či informácie na nich uvedené.
 8. Stránky prevádzkovateľa majú vlastný tlačový štýl, a je ich tak možné bez akýchkoľvek úprav priamo tlačiť.

Článok VII.

Dodacie a platobné podmienky

 1. Všetky dokumenty sú doručené elektronicky na e-mail klienta, a to ihneď po prijatí objednávky klienta. Ak spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. nesplnil svoj záväzok doručiť dokumenty v lehote podľa prvej vety, klient ho vyzve, aby ich dodal v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote.
 2. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. v prípade objednávky návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia doručí klientovi e-mailom potvrdenie o poistení zodpovednosti, tzv. bielu a zelenú kartu, na ktorých je uvedená ich platnosť. Bielu a zelenú kartu, ktoré sú platné na celé poistné obdobie, je klientovi povinná zaslať v tlačenej podobe príslušná poisťovňa. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. nezodpovedá za omeškanie ich doručenia alebo prípadné nedoručenie.
 3. Klient je pri elektronicky zasielaných dokumentoch povinný skontrolovať si vo svojej e-mailovej schránke aj priečinok s nevyžiadanou poštou (tzv. SPAM), kam môže byť e-mail od spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. zaradený. Klient je pri odosielaní objednávky na túto skutočnosť upozornený, spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. preto nenesie žiadnu zodpovednosť za nesplnenie dodacích podmienok podľa vyššie uvedených ustanovení. V prípade, že dokumenty neboli doručené v priebehu niekoľkých hodín ani do priečinku s nevyžiadanou poštou, klient je povinný kontaktovať klientske centrum spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o., ktoré všetky dokumenty klientovi opätovne zašle.
 4. Ak klient po odoslaní objednávky zistí chybu v ním zadaných údajoch, je povinný bezodkladne kontaktovať spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. e-mailom na info@profinancie.sk alebo telefonicky na aktuálne čísla zverejnené na portáli a požiadať o opravu.
 5. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. vyhlasuje, že žiadny klient spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. neplatí poistné ani akékoľvek iné finančné plnenie za dojednané poistenie alebo iné produkty priamo spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o., pokiaľ nie je v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve uvedené inak. Klient platí obvykle priamo Finančnej inštitúcii, ktorej produkt si cez spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. dojednal.

Článok VIII.

Splatnosť poistného

 1. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. neručí za zmeny poistného, poistných podmienok alebo rozsahu poistného krytia, o ktorých ho Finančné inštitúcie včas neinformovali.
 2. Klient je povinný zaplatiť vybranej Finančnej inštitúcii poistné poštovou poukážkou, peňažným prevodom v banke či na pošte, platobnou kartou alebo bezhotovostným prevodom na účet Finančnej inštitúcie, ktorý je uvedený v návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluve.
 3. V prípade, ak klient zaplatí Finančnej inštitúcii poistné bezhotovostným prevodom, za deň úhrady sa obvykle považuje deň, kedy bola celá suma poistného pripísaná na účet Finančnej inštitúcie, pokiaľ nie je v poistných podmienkach uvedené inak.
 4. Klient je povinný zaplatiť poisťovni poistné za objednané poistenie v lehote podľa poistnej zmluvy.
 5. V prípade, ak klient nezaplatí poistné v lehote stanovenej Finančnou inštitúciou, Finančná inštitúcia je oprávnená odoprieť klientovi poistné plnenie v prípade vzniku škodovej udalosti.

Článok IX.

Zrušenie objednávky poistenia

 1. Klient môže spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. požiadať o storno objednávky poistenia po doručení potvrdenia o prijatí objednávky a návrhu na uzavretie poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy na jeho e-mail, a to zaslaním takejto požiadavky spoločnosti Profinancie.sk, s.r.o. e-mailom na info@profinancie.sk.
 2. Storno objednávky môže klient žiadať bez uvedenia dôvodu.
 3. Prijatím požiadavky klienta o storno objednávky spoločnosťou Profinancie.sk, s.r.o. sa má za to, že klient nemá záujem o objednané poistenie a že má záujem o storno návrhu poistnej zmluvy alebo poistnej zmluvy, ktoré mu boli spoločnosťou Profinancie.sk, s.r.o. zaslané.
 4. Spoločnosť Profinancie.sk, s.r.o. storno objednávky vykoná bez zbytočného odkladu vo svojom informačnom systéme a zároveň oboznámi Finančnú inštitúciu, ak to je potrebné, o tejto skutočnosti.
 5. Storno objednávky je možné vykonať len v prípade, pokiaľ sa návrh poistnej zmluvy nestal platným a nevznikla poistná zmluva. Začiatkom platnosti poistnej zmluvy klient akceptoval dojednanie poistenia v plnom rozsahu a ak nemá záujem o takéto poistenie, je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať zmluvu podľa platných právnych predpisov, ktorými je zákon o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a Občiansky zákonník.

Článok X.

Cookies, web beacons a IP adresy

 1. Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na počítači dotknutej osoby ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.
 2. Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.
 3. Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.
 4. Portál môže obsahovať tzv. web beacons (internetové nástroje, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s portálom, stanoviť cookies, zistiť počet návštevníkov na portáli, počet otvorených e-mailov z celkového počtu zaslaných a pod.). Web beacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byt zapracované do letákov a marketingových e-mailov oprávnených subjektov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený sledovať a uchovávať IP adresy užívateľov, a to výhradne pre účely evidencie prístupu na stránky portálu. IP adresy nie sú v žiadnom prípade poskytované tretím osobám a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia podľa interného bezpečnostného projektu. V rámci tohto procesu je IP adresa užívateľa zaznamenaná iba v skrátenej podobe, identifikovať konkrétne pripojenie tak nie je v žiadnom prípade možné. Identita užívateľa teda zostáva neznáma. Užívateľ má právo na informácie o použití IP adries.
 6. Prevádzkovateľ zaznamenáva aj informácie, ktoré poskytne internetový prehliadač dotknutej osoby v súvislosti s využívaním portálu (okrem iného aj názov vyvolaného súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, hlásenie úspešného dopytu, typ internetového prehliadača, jazyk a doménu stránky, z ktorej sa dotknutá osoba na portál dostal), za účelom získania štatistických údajov o využívaní a efektívnosti portálu. Prevádzkovateľ registruje každý prístup na portál a každý dopyt na umiestnené súbory.
 7. Kliknutím na logá alebo webové adresy Finančných inštitúcií, prípadne na iné odkazy uvedené na portáli, je možné opustiť portál. Stránky iných subjektov, na ktoré odkazuje portál, nie sú stránkami sprostredkovateľa, ale sú prevádzkované inými subjektmi, a preto sprostredkovateľ nezodpovedá za ich obsah, informácie v nich uvedené ani ich zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

Klient bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • komunalna-povinne-zmluvne-poistenie
 • kooperativa-povinne-zmluvne-poistenie
 • union-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • wustenrot-povinne-zmluvne-poistenie
 • csob-hypoteka
 • mbank-hypoteka
 • oberbank-hypoteka
 • otp-hypoteka
 • prima-banka-hypoteka
 • poštová banka hypoteka
 • slovenska-sporitelna-hypoteka
 • tatra-banka-hypoteka
 • unicredit-hypoteka
 • vub-hypoteka
 • allianz-povinne-zmluvne-poistenie
 • axa-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • komunalna-povinne-zmluvne-poistenie
 • kooperativa-povinne-zmluvne-poistenie
 • union-povinne-zmluvne-poistenie
 • uniqa-povinne-zmluvne-poistenie
 • wustenrot-povinne-zmluvne-poistenie
 • csob-hypoteka
 • mbank-hypoteka
 • oberbank-hypoteka
 • otp-hypoteka
 • prima-banka-hypoteka
 • poštová banka hypoteka

Partnerské spoločnosti